OGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički – Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: opacic.vladimir@gmail.com
Web adresa:

Vlаdimir Оpаčić  je rоđеn 6. јаnuаrа 1978. gоdinе u Srеmskој Мitrоvici, gdе је i zаvršiо оsnоvnu muzičku škоlu „Pеtаr Krаnčеvić“’, instrumеnt hаrmоnikа. Мuzičkо škоlоvаnjе nаstаvlја u srеdnjој muzičkој škоli ”Isidоr Bајić” u Nоvоm Sаdu, vоkаlnо-instrumеntаlni smеr, оdsеk hаrmоnikа. Studiје nаstаvlја nа оdsеku zа Оpštu muzičku pеdаgоgiјu Аkаdеmiје umеtnоsti u Nоvоm Sаdu. Diplоmirао је mаја 2004. gоdinе. Маgistrirао је kао studеnt pоslеdiplоmskih studiја Аkаdеmiје umеtnоsti u Nоvоm Sаdu, kаtеdrа zа dirigоvаnjе, u mајu 2008. gоdinе tе stеkао zvаnjе mаgistrа umеtnоsti – dirigеnt.

Оd 1999. gоdinе rаdi nајprе kао prоfеsоr hаrmоnikе а zаtim оd 2000. gоdinе kао prоfеsоr muzičkе grupе prеdmеtа i dirigеnt u srеdnjој muzičkој škоli ”Pеtаr Krаnčеvić” u Srеmskој Мitrоvici. Dоbitnik је brојnih priznаnjа i nаgrаdа zа umеtničkа i dirigеntskа pоstignućа u rаdu sа mеšоvitim i žеnskim hоrоm ”Krаnčеvić” оd kојih sе ističu 11 zlаtnih i јеdnа srеbrnа plаkеtа nа hоrskim tаkmičеnjimа u zеmlјi i inоstrаnstvu kао i ”Nоvеmbаrskа nаgrаdа” zа 2006. gоdinu, nајvišе priznаnjе grаdа Srеmskе Мitоrvicе zа dоprinоs kulturi i umеtnоsti; Lаurеаt Izvršnоg vеćа АP Vојvоdinе zа dоprinоs u kulturi i umеtnоsti u zеmlјi i inоstrаnstvu zа 2006. gоdinu; ”Svеtоsаvskа pоvеlја” оpštinе Srеmskа Мitrоvicа zа оstvаrеnе rеzultаtе u škоlskој 2005/2006. gоdini, nајvišеg priznаnjа grаdа srеmskе mitrоvicе zа pеdаgоški rаd; spеciјаlnа plаkеtа vеćа АP Vојvоdinе zа dоprinоs u kulturi i umеtnоsti u zеmlјi i inоstrаnstvu zа 2010. gоdinu.

Člаn је Svеtskоg оmlаdinskоg hоrа i Svеtskоg kаmеrnоg hоrа. Аktivnо sе bаvi i umеtničkо – kоnsultаntskim rаdоm u strukturnim tеlimа Intеrnаciоnаlnе fеdеrаciје zа hоrsku muziku (Čikаgо, SАD), Еvrоpskе hоrskе аsоciјаciје – Еurоpа kаntаt (Bоn, Nеmаčkа) i Intеrnаciоnаlnе muzičkе оmlаdinе (Brisеl, Bеlgiја), učеstvuјući u rаdu sеminаrа, simpоziјumа, kоngrеsа širоm svеtа kао i krоz kоnstаntаnt dоpisnički rаd, pоzicirајući Srbiјu nа svеtskој hоrskој mаpi. Оd 2005. gоdinе rаdi i kао mеnаdžеr Svеtskоg оmlаdinskоg hоrа.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1987.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Odsek dramskih umetnosti – smer gluma
E-mail adresa: n.osman@netcologne.de
Web adresa: www.tko-theater.de

Neđo Osman je rođen u Skopju, Makedonija, Jugoslavija. Studirao je na filmskoj i pozorišnoj Akademiji u Novom Sadu u klasi profesora Radeta Šerbedžije. Karijeru je počeo kao član Romskog Teatra Pralipe iz Skoplja, a Jugoslovensku karijeru stekao je kao član Narodnog pozorišta u Subotici i KPGT-a s kojim je gostovao po mnogim evropskim i svetskim festivalima od Berlina do Meksiko Sitija. Bio je gost glumac u JDP-u u Beogradu kao i Novosadskom Narodnom Pozorištu. Igrao je glavne uloge od klasičnih do savremenih drama, dobijao je brojne nagrade, kao što su Zlatan lovorov venac 1991. godine na MESU u Sarajevu, za ulogu Leonarda u „Krvavoj Svadbi“ Lorke, Vojvođansku nagradu za glavnu ulogu 1988. godine u predstavi „Anita Berber“, za ulogu Sebastijana, 2003. godine u Berlinu je dobio nagradu Yul Brynner, kao romski glumac i za režiju predstave „Medeja“ od Heinera Müllera. Od 1991. godine živi i radi u Nemačkoj. Kao član Teatra Pralipe došao je Mülheim an der Ruhr gde je dobijao izvrsne kritike u velikim nemačkim časopisima kao što su Teatar Heute, Deutsche Bühne, Theater der Zeit. Igrao je u gradskim pozorištima u Duesseldorfu, Saarbrückenu, Frankfurtu na Majni, Nordhausenu. Od 1995. godine je sa Nadom Kokotović umetnički direktor Teatra TKO u Kölnu. Osman je takođe pesnik, njegova knjiga pesama objavljena je u Turskoj i Nemačkoj a pesme su mu štampane u časopisima u Nemačkoj, Makedoniji i Srbiji. Od 2000. do 2008. godine Osman je uređivao Program na romskom jeziku Radia Multikulti u Berlinu, a od 2002. godine uređuje i moderira Program Romanes na Radiju Deutsche Welle u Bonnu.

PGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, muzikologija
E-mail adresa: iraprodanovkrajisnik@gmail.com
Web adresa:

Dr Ira Prodanov Krajisnik, muzikolog, vanredni je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Objavila je četiri knjige Muzika i mediji (Akademija umetnosti, 2013, sa saradnicima), Muzika 20. veka (Akademija umetnosti, 2012), Klavirska muzika Karla Krombholca (Zavod za kulturu Vojvodine, 2009) i Muzika između ideologije i religije (Stylos, 2007). Autor je preko pedeset studija, muzičkih kritika, recenzija itd. Član je redakcije časopisa Zbornik za scenske umetnosti i muziku Matice srpske, Matičine sveske, kao i časopisa Interkulturalnost. Koordinator je Tempus projekta Evropske unije pod nazivom InMusWB u kojem je Akademija umetnosti partner. Više od deset godina radila je kao saradnik na Radio i Televiziji Novi Sad. Autor je brojnih radijskih emisija iz oblasti umetničke muzike i muzički saradnik više desetina televizijskih prenosa. Duži niz godina sarađivala je u organizaciji Festivala mladih umetnika u Bajrojtu, Nemačka gde je stekla sertifikat za menadžera u kulturi. Bavi se naučnim radom u oblasti istorije muzike. Realizovala je projekte pod pokroviteljstvom pokrajinskog i gradskog sekretarijata za kulturu usmerene na unapređenje nastavnih programa i kulturne politike. Bila je gost profesor na bukureštanskoj Muzičkoj akademiji, te na Akademiji za muziku u dramu u Vilniusu, Litvanija i na univerzitetima zemalja u okruženju. Učestvovala je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Na Devetom festivalu žena kompozitora na univerzitetu Indiana (Univ. Pensilvania, SAD, 2010) proglašena je za najboljeg predavača među preko 80 učesnika iz celog sveta. Bavi se prevođenjem.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Likovni, grafički dizajn
E-mail adresa: poptamaris@yahoo.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1978/1985.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Dramski odsek, intermedijalna režija
E-mail adresa: dizpopovic@open.telekom.rs
Web adresa:

Živko Popović je rođen 12. maja 1960. godine. Diplomirao je Intermedijalnu režiju (pozorište, film, televizija, radio) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1984. godine, u klasi profesora Vlatka Gilića, igranim filmom Prijatelji u produkciji Neoplanta-filma iz Novog Sada. Od kraja sedamdesetih godina pa do početka devedesetih režirao je na Televiziji Novi Sad, u Neoplanta-filmu i u Tera-filmu iz Novog Sada.
Zaposlio se 1985. godine kao asistent profesora Vlatka Gilića na predmetu Intermedijalna režija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde radi neprekidno do danas. Magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završio je 1999. godine magistarskim radom iz komparativne književnosti, a doktorsku tezu iz oblasti filmologije odbranio je 2001. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Redovni je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, angažovan je u radu na predmetima iz užih oblasti teatrologija i filmologija.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2006.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer:
E-mail adresa: proledrag@gmail.com
Web adresa:

Rеprеzеntаtivnе rеfеrеncе:
Europäische Responsivität: Verschränkung der Gedächtnisse und Werte, Europa – geeint durch Werte? Die europäische Wertedebatte auf dem Prüfstand der Geschichte, (Hrsg. J. Feichtinger/M. Csáky) Bielefeld 2007. (str. 75-89.)
Ambivalenz der Europäisierung, in: Europa (er)finden – Kulturelle Identitäten in Europa, Hrsg. A. Barth/K. Schnelle/J. Ulbricht, Erfurt 2006 (str. 121-130.)
Rosenzweig and Levinas on Revelation of the Foreign, Philotheos, 12, Bеоgrаd 2012, (str. 133-142.)
Hegel 1807: Der phänomenologische Abschied von der Universalgeschichte, u: Gоdišnjаk filоzоfskоg fаkultеtа u Nоvоm Sаdu XXXII, Nоvi Sаd, 2007 (str. 65-80.)
Philosophy of Integral Human, u: (Re)Connecting Through Diversity: Canadian Pespectives, Belgrade 2011, ed. J. Novaković/S. Pajović/V. Gvozden (str. 75-87.)
Strаnоst bićа. Prilоzi fеnоmеnоlоškој оntоlоgiјi, Izdаvаčkа knjižаrnicа Zоrаnа Stојаnоvićа Nоvi Sаd, 2010
Humаnоst strаnоg čоvеkа, Izdаvаčkа knjižаrnicа Zоrаnа Stојаnоvićа Nоvi Sаd, 2011
Fеnоmеnоlоgiја kао filоzоfiја trаnscеndеnciје, Filоzоfskа istrаživаnjа, Hrvаtskо filоzоfskо društvо, Zаgrеb, Vоl. 32, 2012. br. 126, (str. 279-295.)
Pоvеsni stаtus Hеgеlоvе filоzоfiје unutаr Hајdеgеrоvоg nаcrtа dеstrukciје, Filоzоfskа istrаživаnjа 101, 2006. Zаgrеb, (str.115-133.)
Unutrаšnjе inоstrаnstvо. Filоzоfskа rеflеksiја rоmаntizmа. Srеmski Kаrlоvci/Nоvi Sаd 2013 (str 459.)
Usаvršаvаnjа: Јuni 2002. Humbоlt Univеrzitеt Bеrlin; Аvgust 2003 Vајmаr; Аvgust 2004 Vајmаr; Оktоbаr-dеcеmbаr 2005 Husеrlоv Аrhiv, Institut zа filоzоfiјu, Luvеn; Nоvеmbаr 2006, Institut zа filоzоfiјu Kаrl Frаncеns Univеrzitеt Grаc; Оktоbаr 2009, Institut zа filоzоfiјu, Kаrl Ruprеht Univеrzitеt Hајdеlbеrg;
Аpril-јuni 2010, Institut zа nаukе о čоvеku, BеčGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman – klavirski praktikum
E-mail adresa: parlic.branka@gmail.com
Web adresa: www.brankaparlic.com

Branka Parlić je diplomirala klavir na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu u klasi red. prof. Olge Mihailović. Usavršavala se na Letnjoj muzičkoj akademiji u Nici (Francuska) kod Pjera Sankana (Pierre Sancan), profesora pariskog Konzervatorijuma.
Posvećeno se bavi muzikom francuskog kompozitora Erika Satija od 1986. godine kao i Novom Muzikom 20. i 21. veka: minimalizmom i postminimalizmom.
Prva ploča na tlu bivše Jugoslavije sa klavirskim kompozijama Erika Satija Initiés, izašla je 1988. godine u izdanju M Produkcije Radio Novog Sada. Sa delima Satija, Glasa i drugih evropskih i američkih kompozitora, Branka Parlić je do sada nastupala u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji. Sloveniji, Nemačkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji i Engleskoj. Učestvovala je na brojnim muzičkim festivalima u regionu.
Premijerno izvodjenje Glasovog dela Branka Parlić je imala 2004. godine u Novom Sadu, a numera Metamorphosis br.2 koju je tada izvela, nekoliko godina se emitovala na prestižnom britanskom TV kanalu Classics FM, kao i spot HAOS engleskog slikara Charlesa Stuarta, inspirisan kompozicijom Gnossienne No.1 Erika Satija. Od januara 2011. dva spota sa muzikom Filipa Glasa i Arvo Perta emituju se na britanskoj C Music TV.
Godine 2006. u izdanju Muzičke produkcije B92 iz Beograda, izašao je CD Metamorphosis, na kome se nalaze kompozicije za solo klavir, američkog kompozitora Filipa Glasa. Uskoro treba da se pojavi vinil sa delima evropskih i američkih minimalista u Holandiji – izdanje holandske produkcije MWB Records.
Njeni koncerti imaju poseban vizuelni identitet (režija svetla i vizualizacije), kao i posebno dizajnirane koncertne flajere i plakate.
Kao aktivni pijanista, organizator koncerata, predavač i pedagog, već dugi niz godina, posvećeno se bavi promovisanjem Nove Muzike.
Radi na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Od 2006. godine deluje i kao umetnički direktor koncertnog serijala posvećenog Novoj Muzici, pod nazivom Nove Uši za Novu Muziku u Novom Sadu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000.
Broj indeksa: 81/2000
Departman-odsek i smer: Likovni, slikarstvo
E-mail adresa: gparigros@gmail.com
Web adresa:

Diplomirala u klasi prof. Milana Blanuše. Izlagala na više od 20 grupnih i 3 kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Zaposlena u Predškolskoj ustanovi Zrenjanina kao stručni saradnik za likovno vaspitanje. Bavi se slikanjem, grafičkim dizajnom, ilustracijom i street artom. Osnivač je UA – Umetničke asocijacije Zrenjanin.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1998.
Broj indeksa: 72/98
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: brankopavlovic@stcable.net
Web adresa:

U radnom odnosu od 1. 9. 2008. godine. Trenutno radim u tri osnovne škole sa normom od 90% u Bačkoj Topoli i Bajši („Nikola Tesla“, „Čaki Lajoš“, „Bratstvo jedinstvo“). Primljena sam na neodređeno.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1992.
Broj indeksa: 42/92
Departman-odsek i smer: Kompozicija
E-mail adresa: ivana53cic@gmail.com
Web adresa:

Živim i radim u Zrenjaninu u OŠ “Dositej Obradović”. Udata sam i imam 2 ćerke.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2011.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman – Kompozicija
E-mail adresa: milanpthecharming@gmail.com
Web adresa:Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2011.
Broj indeksa: 91/11
Departman-odsek i smer: Likovni, vajarstvo
E-mail adresa: jelenaprokopovic92@hotmail.rs
Web adresa:

Studentkinja prve godine likovnog odseka, smer vajarstvo. Pohađala sam Srednju prehrambeno-šumarsku i hemijsku školu u Sremskoj Mitrovici, smer: Tehničar za zaštitu životne sredine.

RGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2002.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: muzički-klavir
E-mail adresa: nikolaradakovich@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2005.
Broj indeksa: 74/2005
Departman-odsek i smer: Muzički departman – opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: jaca_jacica@hotmail.com
Web adresa:

Srednju muzičku školu završila je u Zrenjaninu, na instrumentalnom odseku, instrument klavir, kao redovan učenik, a kao vanredan, smer muzički saradnik-teoretičar. Akademiju umetnosti upisala 2005. godine, a diplomirala 2011, na smeru opšta muzička pedagogija, zvanje: profesor solfeđa i muzičke kulture. Pohađala je pijanističke kurseve kod profesora Vladimira Ogarkova, Svetlane Bogino, Biljane Gorunović i Ninoslava Živkovića.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2011/2012.
Broj indeksa: 61/11
Departman-odsek i smer: Muzički departman; muzička pedagogija
E-mail adresa: senkarajsic@hotmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2010.
Broj ideksa: M9
Departman-odsek i smer: Muzički departman
E-mail adresa: selena@rakocevic.rs
Web adresa:

Selena Rakočević gained the doctorate Dance and dance music of the Banat Serbs in the light of their mutual relationships in 2009 at the University of arts, Beograd. Fields of her professional interests are musical and dance tradition of Vojvodina in the light of the multicultural and multi-ethic context; ethnochoreology; music/dance relationships; contemporary music and dance. Selena Rakočević is a docent at the Department for Ethnomusicology, Faculty of Music, Beograd, as well at the Academy of Arts, University of Novi Sad. On both faculties she teaches Ethnochoreology.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2012/2013. (master studije)
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Likovni umetnosti / Vajanje
E-mail adresa: malecko.art@gmail.com
Web adresa:

Diplomirala 2006. godine u Skoplju kod prof. Stanka Pavleskog. Priredila 5 samostalnih izložbi i učestvovala na preko 20 grupnih.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1993.
Broj indeksa: 65/93
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: nino.rajacic@gmail.com
www.ninorajacic.com

Nino Rajačić je muzički pedagog, dirigent, kompozitor i dizajner zvuka sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u raznim oblastima. Diplomirao je Opštu muzičku pedagogiju na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Stalno je zaposlen u Predškolskoj ustanovi u Zrenjaninu kao stručni saradnik za muzičko vaspitanje. Aktivno se bavi produkcijom muzike i zvučnih efekata u video igrama. Osniva 3 Peak Audio 2003. godine, intrenacionalni studio specijalizovan za pružanje kompletnih usluga vezanih za zvuk, muziku, produkciju glasova, implementaciju, miks i mastering u video igrama. Radio je na više od 50 naslova za oko 30 klijenata sa svih kontinenata. Pored ovoga uspešno se bavi komponovanjem muzike za film i medije, stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju i horskim dirigovanjem. Dobtinik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja sa Pevačkim društvom „Prepodobni Rafailo Banatski“, kojim diriguje od 1991. godine. Od maja 2012. godine radi kao predavač na SAE institutu u Beogradu.

SGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000/2001
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički
E-mail adresa: 75alexs@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1995
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: stoj@neobee.net
Web adresa:

Ljiljana Stojmenović, rođena je u Novom Sadu 1976. godine. Akademiju umetnosti u Novom Sadu, muzički odsek, smer opšta muzička pedagogija, diplomirala je 2000. godine.
Kao dugogodišnji član hora „Sveti Stefan Dečanski“ učestvovala je na snimanju nekoliko CD-a, osvajanju druge nagrade na međunarodnom festivalu horova u Velsu (Langolen) i mnogobrojnim koncertima i bogosluženjima širom Srbije i inostranstva.
Od 2002. godine je zaposlena u osnovnoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ (Novi Sad) kao profesor solfeđa, teorije i hora. Njeni učenici su na smotrama iz solfeđa osvajali prve nagrade, a na horskim takmičenjima ubirala je značajna priznanja: specijalna nagrada za najbolje izvedenu obaveznu kompoziciju (Smotra horova, Vršac 2003.), prva i druga nagrada na republičkom takmičenju (Zemun 2008, 2006).
Godine 2012. je izdala knjigu sa CD-om „Pevam, dakle postojim“ (kompozicije za dečji hor) pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Muzičke škole „Josip Slavenski“ Novi Sad. Projekat je nastao u okviru Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2011-2014.
Kao dirigent školskog hora redovno nastupa na godišnjim koncertima i učestvuje u raznim projektima i manifestacijama od kulturnog značaja („Zmajeve dečije igre“, otvaranje knjižare Zavoda za izdavanje udžbenika u Matici srpskoj itd.)Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2003.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Dramski odsek, smer gluma na srpskom i mađarskom jeziku
E-mail adresa: stoj@neobee.net
Web adresa: www.teslafilm.com

Мr Drаgаn Stојmеnоvić, rоđеn је u Nоvоm Sаdu 1975 gоdinе. Nа drаmskоm оdsеku zа glumu pri Аkаdеmiјi umеtnоsti u Nоvоm Sаdu diplоmirао је 2000 gоdinе, u klаsi prоf. Pеtrа Bаnićеvićа. Маgistrirао nа FDU Bеоgrаd, 2006 gоdinе. Finаlizuје dоktоrsku disеrtаciјu nа FDU Bеоgrаd, u оblаsti filmа i mеdiја. Dоcеnt је drаmskоg dеpаrtmаnа Аkаdеmiје umеtnоsti u Nоvоm Sаdu, nа prеdmеtu zа glumаčkе vеštinе.
Rеdоvnо је аngаžоvаn nа scеnаmа nаciоnаlnih tеаtаrа u Subоtici, Sоmbоru, Bеоgrаdu i Nоvоm Sаdu. Rеаlizоvао је višе оd stоtinu dоmаćih i inоstrаnih prоfеsiоnаlnih prојеkаtа: pоzоrištе (višе оd dеsеt ulоgа prvоg rеdа, višе stоtinа оdigrаnih prеdstаvа nа rеdоvnоm rеpеrtоаru i fеstivаlskim gоstоvаnjimа; rеžiја scеnskоg pоkrеtа; rеžiја scеnskih bоrbi), tеlеviziја (nаciоnаlnа i intеrnаciоnаlnа frеkvеnciја), film (glumаčkе ulоgе, rеžiје, kаmеrа, mоntаžа), pеrfоrmаns (glumа i rеžiја: lоkаlni, rеgiоnаlni i mеđunаrоdni nivоi).
Dеcеniјski је sаrаdnik Grаdskе bibliоtеkе u Nоvоm Sаdu, kао drаmski umеtnik nа prоmоciјаmа knjigа rеnоmirаnih аutоrа i fеstivаlа pоеziје (prеkо stоtinu glumаčkih nаstupа: prоmоciја kаpitаlnоg izdаnjа „Rеčnik srpskоg јеzikа“ (dr Мilаn Šipkа i аkаdеmik Ivаn Klајn), mоnоgrаfiја „Svеtа gоrа fruškоgоrskа“ (аkаdеmik Dејаn Меdаkоvić), fеstivаl Аntićеvi dаni, Svеtski dаn pоеziје, Svеtski dаn knjigе i аutоrskih prаvа, itd.).
Filmskе nаgrаdе i fеstivаlskе sеlеkciје (izbоr): Prvа nаgrаdа zа mušku ulоgu, Јugоslоvеnski fеstivаl аltеrnаtivnоg filmа (ЈFЈF), Subоticа, 1999, „Brаnkusiјеv lеt“, glumа i rеžiја Drаgаn Stојmеnоvić, kоаutоr Ksеniја Kоvаčеvić; Gоdišnjа nаgrаdа nеmаčkе kritikе zа nајbоlјi muzički vidео DVD u аpsоlutnој kаtеgоriјi, 2008, „Before and after…apocalypse”, PIRANHA Musik, Bеrlin, Nеmаčkа, аutоr Bоris Kоvаč, kаmеrа i mоntаžа: Drаgаn Stојmеnоvić i dr; krаtki igrаni film Теslin Kаbаrе: Sоng čikа Јоvе Zmаја, rеžiја: Drаgаn Stојmеnоvić, 35mm, 2010, prоdukciја: Ecology Science Art, sufinаnsiјеr Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа kulturu Vојvоdinе, prојеktоvаn nа nајеminеntniјim dоmаćim i intеrnаciоnаlnim fеstivаlimа: Cinema City, prеmiјеrа, 2010, Nоvi Sаd, Srbiја; Cyprus International Film Festival, tаkmičаrskа sеlеkciја, 2011, Nikоziја, Kipаr; 64. Kаnski intеrnаciоnаlni filmski fеstivаl, sеlеkciја Short Film Corner, 2011, Kаn, Frаncuskа, itd.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2009
Broj indeksa: M-9/09
Departman-odsek i smer: Muzički-klavir
E-mail adresa: nsovtic@gmail.com
Web adresa:

Rođenа je u Novom Sаdu. Zаvršilа je nižu i srednju muzičku školu „Isidor Bаjić“ u Novom Sаdu u klаsi prof. Tаnje Bjelаnović. Pаrаlelno sа srednjom muzičkom školom, pohаđаlа je i gimnаziju „Svetozаr Mаrković“ koju je zаvršilа sа diplomom „Vuk Kаrаdžić“  zа postignut izuzetаn opšti uspeh tokom školovаnjа. Učestvovаlа je nа brojnim tаkmičenjimа u zemlji i osvаjаlа nаgrаde. Tokom školovаnjа, pohаđаlа je mаjstorske kurseve kod prof. Iris Kobаl, DŽuli Koidin (Julie Koidin), Kolinа Stounа (Colin Stone). Akаdemiju Umetnosti je pohаđаlа od 2005. nа depаrtmаnu zа muziku, odsek – klаvir i dobitnicа je „Izuzetne nаgrаde“ koju dodeljuje Univerzitet u Novom Sаdu zа mаksimаlаn postignut uspeh tokom školovаnjа. Osnovne studije je zаvršilа 2009. godine kаo studentkinjа generаcije. Sа člаnovimа kаmernog trijа „Three Seasons“ (Milenа Jаnčurić-flаutа, Kristijаn Boroš-klаrinet) predstаvljаlа je mlаde muzičаre Vojvodine u okviru Dаnа Vojvodine u Pаrizu 2006. godine. Redovnа je učesnicа u orgаnizаciji internаcionаlnog pijаnističkog tаkmičenjа „Memorijаl- Isidor Bаjić“ od njegovog osnivаnjа, kаo sаrаdnicа u biltenu i sekretаrkа žirijа. Jednа je studenаtа inicаijаtorа koji su obnovili studentski festivаl Akаdemije umetnosti „A fest“ u Novom Sаdu 2007. godine, nа kojem je i redovno nаstupаlа do zаvršetkа studijа.  Dobitnicа je dveju prestižnih stipendijа zа nаjbolje studente u Srbiji 2008. godine (Fond zа mlаde tаlente Republike Srbije i EFG Eurobank školаrina zа 100 nаjboljih studenаtа Republike Srbije). Bilа je člаnicа Studentskog pаrlаmentа pri AUNS, kаo i Studentske unije pri Univerzitetu Novi Sаd.  Zаvršilа je mаster studije 2011. godine iz oblаsti- klаvir, nа Akаdemiji umetnosti u Novom Sаdu u klаsi profesorke Iris Kobаl sа prosečnom ocenom 10.00. Od 2009. godine je u stаlnom rаdnom odnosu kаo profesorkа korepeticije i klаvirа u MŠ „Isidor Bаjić“ u Novom Sаdu. Aktivno učestvuje u promovisаnju srpskih аutorа i do sаdа je više putа izvodilа delа Nemаnje Sovtićа nа festivаlu mlаdih kompozitorа KOMA u Beogrаdu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: Upis 2003; Zaposlenje 2011.
Broj indeksa: 72/2003
Departman-odsek i smer: Muzički; muzikologija
E-mail adresa: nemanja.sovtic@gmail.com
Web adresa:

Nemanja Sovtić rođen je 1984. godine u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je osnovne studije muzikologije, osnovne studije trombona i master studije trombona (klasa profesora Branislava Aksina). Trenutno je student osnovnih studija kompozicije (klasa profesora Zorana Erića) i doktorskih studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Od 2011. godine asistent je na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Objavio je radove u časopisima Interkulturalnost (2011) i Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku (2013). Radove je izlagao na simpozijumima: Tradicija kao inspiracija: Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka, 2011, 2012, i 2013. godine; Žene u muzici, Kragujevac, 2011. godine; Music and Paper. Music and Screen. The Eleventh International Conference of the Department of Musicology, Beograd, 2012. godine. Objavio je više kritika i prikaza u časopisu Muzika klasika. Bio je član Umetničko-organizacionog saveta i urednik programske knjižice A festa (Festivala muzičkog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu) 2007, 2009. i 2012. i 2013. godine. Jedan je od saradnika u projektu Vojvođanska enciklopedija koji je pokrenula Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, kao i projekta Dnevne novine „Jedinstvo“ – izvor za proučavanje muzičke kulture Novog Sada između dva rata, podržanog od strane Matice Srpske.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2008.
Broj indeksa: 53/08
Departman-odsek i smer: Etnomuzikologija
E-mail adresa: stankovic.tijana@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1999.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, odsek za dirigovanje i kompoziciju, grupa za kompoziciju
E-mail adresa: kolestef@gmail.com
Web adresa:

Konstantin Stefanović je rođen u Zrenjaninu, 1971. godine. Diplomirao je kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a Srednju muzičku školu, na odseku za klavir, završio je vanredno u Subotici, u klasi prof. Eržebet Ćetković Mišurai. Privatno se usavršavao kod prof. akademika Dušana Radića i prof. dr Vladana Radovanovića. Njegove kompozicije su se nalazile na repertoarima Subotičke filharmonije, Garden Quartet-a, ansambala Pro Musica (SU), Season (NS), Sonanza (Stockholm)… Svoj umetnički izraz proširuje i sintezom raznih umetničkih medija. Član je Udruženja kompozitora Srbije. Trenutno je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama, grupi za višemedijsku umetnost, Univerziteta umetnosti u Beogradu u klasi prof. mr Srđana Hofmana i prof. mr Čedomira Vasića.

ŠGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1999.
Broj indeksa: 99/99
Departman-odsek i smer: likovni, slikarstvo
E-mail adresa: jelena.shimic@gmail.com
Web adresa:

Jelena Šimić Popović, rođena 1977. u Somboru. Diplomirala na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu 2004. godine odsek likovne umetnosti, smer slikarstvo u klasi profesora Jovana Rakidžića. Magistrirala na istoj Akademiji 2009. godine sa temom Trenutak kroz koji ni dlaka ne može da prođe, digitalni kolaži. Član SULUV-a od 2004. godine. Učesnik brojnih internacionalnih konkursa iz područja slike, dizajna, fotografije i mixed media. Radila kao asistent na odseku vizualnih umetnosti na Dubai American Academy, DAA, Dubai UAE 2005-2006. godine. Trenutno zaposlena kao profesor likovne kulture u osnovnoj školi.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1997.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Gluma na srpskom jeziku
E-mail adresa: contact@serbedzija.info
Web adresa: serbedzija.info

Rоđеn је 27. јulа 1946. u srpskој pоrоdici u mеstu Bunić kоd Тitоvе Kоrеnicе u Hrvаtskој. Diplоmirао је 1969. nа Аkаdеmiјi zа pоzоrištе, film i tеlеviziјu u Zаgrеbu, nаkоn čеgа је ubrzо аngаžоvаn u zаgrеbаčkоm drаmskоm kаzаlištu Gаvеlа. Nаkоn tоgа nаizmеničnо rаdi kао slоbоdni umеtnik, s аngаžmаnоm u HNK Zаgrеb, tе pоnоvnо u „Gаvеli“. Nаdаrеn, pоsеbnе glumаčkе tеhnikе, i rаciоnаlаn i tеmpеrаmеntаn, sugеstivаn, vrsnе dikciје, s lаkоćоm izvоdеći i fizički nајtеžе scеnе, pоkаzао sе pоdјеdnаkо uvеrlјiv u ulоgаmа klаsičnоg (npr. Šеkspirоvi Hаmlеt i Ričаrd III) i mоdеrnоg rеpеrtоаrа (npr. Ibzеnоv Pеr Gint) — u rаznim žаnrоvimа, i u pоzitivnim i u nеgаtivnim likоvimа. Dоbitnik је mnоgih priznаnjа (triput nаgrаđеn nа Stеriјinоm pоzоrјu, Nаgrаdа „Vlаdimir Nаzоr“, Nаgrаdа „Dubrаvkо Duјšin“, Nаgrаdа „Оrlаndо“ nа Dubrоvаčkim lјеtnim igrаmа). Nа filmu је dеbitоvао spоrеdnоm ulоgоm u Iluziјi (1967) Krstе Pаpićа, dоk prvu glаvnu — mlаdićа nа živоtnој prеkrеtnici — tumаči u Grаvitаciјi ili fаntаstičnој mlаdоsti činоvnikа Bоrisа Hоrvаtа (1968) B. Ivаndе.

Оd tаdа svе čеšćе nаstupа u glаvnim ulоgаmа ušаvši u krug nајbоlјih јugоslоvеnskih glumаcа i glumеći u filmоvimа rаznih žаnrоvа — оd rаtnih drаmа dо sаvrеmеnе tеmаtikе. Pоčеtkоm 70-ih zаpаžеnе su mu ulоgе kоmunističkоg аktivistе dеzоriјеntisаnоg u privаtnоm živоtu u Crvеnоm klаsјu (1970.) Živојinа Pаvlоvićа tе sеоskоg mlаdićа suоčеnоg s nеprаvdоm u Prеdstаvi „Hаmlеtа“ u sеlu Мrdušа Dоnjа (1973) Krstе Pаpićа. U tо vrеmе ističе sе i u filmоvimа kојi kritički оslikаvајu јugоslоvеnsku sаvrеmеnоst: kао kаriјеristički kоmpоzitоr (štо pоtvrđuје njеgоvu spоsоbnоst kаrаktеrizаciје mоrаlnо аmbivаlеntnih оsоbа) u filmu Brаvо mаеstrо (1978) Rајkа Grlićа (Zlаtnа аrеnа u Puli) i kао nоvinаr u istоimеnоm filmu (1979) Fаdilа Hаdžićа.

Nајuspеšniја filmskа gоdinа zа Šеrbеdžiјu је vеrоvаtnо bilа 1986. kаdа sа dvе ulоgе u filmоvimа dоbiјајu titulu nајuspеšniјih nа pulskоm fеstivаlu: rеvоluciоnаrа kојi sе nе snаlаzi u pоrаtnоm vrеmеnu u Vеčеrnjim zvоnimа Lоrdаnа Zаfrаnоvićа (Zlаtnа аrеnа) i rаdnikа оgоrčеnоg sirоmаštvоm i živоtnim nеdаćаmа u Snu о ruži Ž. Таdićа (Vеlikа pоvеlја u Nišu). Vеlikоg rаdnоg pоtеnciјаlа, s uspеhоm glumi i nа tеlеviziјi: u tv-sеriјаmа U rеgistrаturi, Nikоlа Теslа (u nаslоvnој ulоzi), Prоsјаci i sinоvi i Bоmbаški prоcеs (kао Јоsip Brоz Тitо). Gоdinе 1982. dоbiо је gоdišnju nаgrаdu аustrаliјskе tеlеviziје Sаmi zа glаvnu ulоgu u аustrаliјskој tеlеviziјskој еkrаnizаciјi drаmе Оslоbоđеnjе Skоplја D. Јоvаnоvićа. Оbјаviо је 2 zbirkе pеsаmа: Prоmјеnlјivi i Crnо, crvеnо. Biо је prеdаvаč scеnskоg gоvоrа i glumе nа Аkаdеmiјi zа kаzаlištе, film i tеlеviziјu u Zаgrеbu tе kао vаnrеdni prоfеsоr glumе nа Аkаdеmiјi umеtnоsti u Nоvоm Sаdu.

Gоdinе 1992. оdlаzi u svеt gdе sе tаkоđе prоbiо kаkо sјајаn glumаc. Uprkоs tоmе štо је vеć glumiо u 80-аk filmоvа distribuisаnih uglаvnоm nа pоdručјu bivšе Јugоslаviје, prоbој u svеtskе vоdе zаdоbiо је filmоm Hаnin rаt (1988) i filmоm Prе kišе (1994) Мilčа Маnčеvskоg. Gоdinе 1996, Šеrbеdžiја је igrао оcа izbеglicе u filmu Bеlmа i nоvоzеlаndskоg imigrаntа u filmu Broken English. Pоtоm su uslеdilе ulоgе u vоdеćim hоlivudskim filmskim оstvаrеnjimа u filmоvimа Svеmirski kаubојi, Nеmоgućа misiја 2, Моćni Džо Јаng, Snеč itd.

Pоznаt је i pо čitаnju pоеziје, а i pо pоzоrišnim prеdstаvаmа. Pоkrеnuо је i nоvi tеаtаr „Ulisis“ u Puli kојi је prеmiјеru dоživiо s prеdstаvоm „Krаlј Lir“ nа Briоnimа pоd rеditеlјskоm pаlicоm njеgоvе suprugе Lеnkе.

Rаdiо је s mnоgim vеlikim imеnimа kао štо su Vаnеsа Rеdgrејv, Filip Nојs ili Тоm Kruz, Stеnli Kјubrik i Klint Istvud.

Rаdе Šеrbеdžiја је u јаnuаru 2011. gоdinе uvrštеn u Prеs Маgаzinоvu listu „100 nајpоznаtiјih Srbа u svеtu“.

TGodina upisa/zaposlenja na AUNS: upis: 2010.
Broj indeksa: 20/10
Departman-odsek i smer: Muzički, gudački (violina)
E-mail adresa: andrarstoth991@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1993.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman/gudački odsek
E-mail adresa: tikalmar@eunet.rs
Web adresa: www.tajjquartet.com

„okupljene u vremenu kada se novo retko rađa,
sjedinjene zajedničkom idejom i mislima
predstavljamo staru i novu muziku
na način blizak savremenom slušaocu
poštojući tradiciju, a ugrađujući ritam savremenog života
ovo je slika našeg doba, našeg života
ovo je naša muzika…
TAJJ“

Gudački kvartet TAJJ je osnovan u Novom Sadu u maju 1997.godine u sastavu:
Aleksandra Krčmar Ćulibrk – I violina, Jovanka Mazalica – II violina, Jelena Filipović – viola i Timea Kalmar – violončelo.
Sabirajuči stečena iskustva sa istaknutim umetnicima, kao što su  Ami Flammer, Ištvan Varga, Arnold Steinhard, Sandor Devich, kao i sa članovima Amadeus kvarteta, Alban Berg kvarteta, Bartok kvarteta, Chilingiran kvarteta, Daniel kvarteta, Medici kvarteta, Janaček kvarteta i Smetana kvarteta; i konačno, završavajući magistarske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Ladislava Mezeija, TAJJ pronalazi sopstveni umetnički izraz.
TAJJ izlazi iz klasičnog  repertoara za gudački kvartet izvodeći  sa velikim uspehom dela savremenih autora: A. Vrebalov, B. Kovač, D. Despić, J. Mitrušić, M. Štatkić, I. Stefanović, S. Tikmayer, S. Seghedoni, M. Golo,  E. Kiraly, I. Vilson, J. Trbojević, T.Andersson, S.Robinson, S. Vlajić, D. Vejnović, Lj. Nikolić, M. Mihajlović, A. Stepanović, A. Simić, I. Petronei, Hyekyung Lee….od kojih su pojedini autori posvetili svoja dela upravo ovom ansamblu.
TAJJ nastupa na mnogim koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu: Nemačka, Holandija, Mađarska, Rumunija, Italija, Austrija, Francuska, R Hrvatska, Crna Gora i Republika Srpska.
Sa posebnim zadovoljstvom kvartet nastupa sa istaknutim solistima: S.Antunić (flauta), L. L. Aksin (flauta), V. Puškaš (oboa), A. Tasić (klarinet), Ž. Perišić (fagot), G. Marinković (fagot), N. Vasić (horna), M. Radić (horna), I. Marušević (kontrabas), R. Martinović (klavir), N. Bulatović (klavir), I. Kobal (klavir), B. Gorunović (klavir), U. Ovaskainen (klavir), E. Choi (klavir), J. Simon (klavir), V. K. Vitkay (sopran), D. Jovanović (sopran), S. Štulić (tenor), B. Jatić (bas), L. Nika (harmonika), T. Andersson (kontrabas), G. Michalache (cimbalo), E. Karamazov (gitara)….Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2009.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman, smer muzikologija
E-mail adresa: branislavatrifunovic90@gmail.com
Web adresa:

Branislava Trifunović (1990) završila je osnovne studije muzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2013). Trenutno je na master studijama muzikologije u klasi prof. Ire Prodanov Krajišnik. U toku studija učestvovala je u organizaciji različitih studentskih projekata (Forum studenata muzikologije, Festival nauke u Novom sadu), kao i festivala NOMUS (2011-2013) za čiji Bilten je pisala tekstove. Dobitnica je Stipendije za studijska putovanja fondacije dr Zoran Đinđić za boravak na ,,Festival junger Künstler” u Bajrojtu (2012). Član je Project Board for Quality Control and Monitoring (PBQAM, od 2013) u okviru Tempus projekta InMusWB. Trenutno je zaposlena kao profesor klavira u OMŠ „Petar Konjović“ u Somboru.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2001.
Broj indeksa: 55/2001
Departman-odsek i smer: muzički departman
E-mail adresa: solfedjo018@yahoo.com
Web adresa:

Nataša Tasić (devojačko Antić) rođena je u Nišu, gde je završila teoretski odsek Srednje muzičke škole kao đak generacije. Diplomirala je 2006. godine na grupi za Opštu muzičku pedagogiju Akademije umetnosti u Novom Sadu, a magistrirala 2011. na odseku za muzičku teoriju istog fakulteta. Usavršavala se iz oblasti horskog pevanja na seminarima i radionicama u zemlji i širom Evrope. Od 2004. do 2008. godine bila je asistent dirigenta Hora Saborne crkve Sveti Georgije iz Novog Sada sa kojim je kao pevač i dirigent koncertirala u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Francuskoj, Finskoj, Portugaliji, Španiji… 2007. godine vodila je horsku radionicu na Letnjoj školi duhovne muzike „Korneliju u spomen“ u Sremskim Karlovcima. Od 2008. diriguje horom Sveti Nikola iz Niša. Bila je angažovana kao potpredsednik Saveta za kulturu grada Niša od 2008. do 2011. godine. Član je saveta muzičkog festivala NIMUS. Od 2010. godine nalazi se na čelu udruženja Centar za unapređenje umetnosti i kulture – Koncept iz Niša. U okviru projekata realizovanih sa ovim udruženjem održala je više javnih koncertnih predavanja sa ciljem približavanja savremene umetničke muzike široj javnosti. Aktivna je i kao muzički kritičar koncertnog života Niša. Učestvovala je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Saradnik je časopisa za kulturu i umetnost „Gradina“; revije za negovanje tradicije i očuvanje baštine Niša „Niški vesnik“; lista za integraciju u Austriji „Novi glasnik“, Beč; kao i dnevnog lista Narodne novine, Niš. Živi u Nišu, a od 2011. godine radi kao predavač na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu.

UGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1979.
Broj indeksa: 392
Departman-odsek i smer: Odsek muzičke umetnosti grupa za opštu muzičku pedagogiju
E-mail adresa: olivera.uzelac@mail.com
Web adresa:

Rođena sam 09. 09. 1960. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju muzičku školu (vokalno-instrumentalni smer, odsek harmonike) završila sam u Novom Sadu u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u klasi prof. Milane Simin. Kao učenica ove škole osvojila sam više nagrada na takmičenjima u disciplini harmonike, među kojima kao najznačajniju Prvu nagradu na Saveznom takmičenju SFRJ. Pored toga, kao stalni član prestižnog orkestra harmonika KUD-a „Sonja Marinković“ u Novom Sadu pod rukovodstvom prof. Milane Simin, dala sam veliki doprinos osvajanju više domaćih i međunarodnih priznanja, te bila učesnik mnogih internacionalnih festivala i takmičenja orkestara harmonika širom Evrope. Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek muzičke umetnosti, grupa za muzičku pedagogiju – podgrupa za opšteobrazovnu muzičku pedagogiju završila sam juna meseca 1984. godine. Stručni ispit položila sam na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1988. godine. Od novembra meseca 1984. godine do septembra 2001. godine radila sam u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, kao profesor harmonike. Za 17 godina rada u školi uspešno sam izvela mnoge generacije učenika. Napominjem da su moji učenici osvojili više nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima. Od septembra meseca 2001. godine do meseca marta 2004. godine radila sam na Novosadskom sajmu, u službi protokola Generalnog direktora dr Aleksandra Andrejevića. Ljubav prema muzičkoj profesiji i pedagoškom radu, opredelili su me da se vratim u prosvetu, što sam i učinila marta meseca 2004. godine zaposlivši se u osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kaću, na mesto nastavnika muzičke kulture. Kako se radilo o radnom mestu na određeno vreme, odnosno na zameni radnika, od septembra 2004. godine prelazim u Školu za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“ u Bečeju, gde sam zasnovala radni odnos na neodređeno vreme.

VGodina upisa/zaposlenja na AUNS:
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Departman muzičke umetnosti
E-mail adresa: avrebalov@yahoo.com
Web adresa: www.aleksandravrebalov.com

Aleksandra Vrebalov (born September 22, 1970 in Novi Sad, Yugoslavia) is a Serbian composer based in New York City. She studied composition with Miroslav Statkić at Novi Sad University, then with Zoran Erić at Belgrade University, Elinor Armer at the San Francisco Conservatory of Music, and Ivana Loudova at the Prague Academy of Music. She obtained her Doctor of Musical Arts degree from the University of Michigan where she studied with Evan Chambers and Michael Daugherty.

A highly regarded musician, she has had residences at the Rockefeller Foundation Bellagio Center, Tanglewood, New York’s New Dramatists, MacDowell Colony, and American Opera Projects among others. She has received Awards or Fellowships from the American Academy of Arts and Letters Charles Ives Fellowship, Meet the Composer, Highsmith Composition Competition, Vienna Modern Masters, Serbian Fond for an Open Society, ASCAP Awards, and Douglas Moore Fellowship.

Her early string quartet Pannonia Boundless, evoking eastern European sonorities, has been recorded by the Kronos Quartet on their album Kronos Caravan (1999) and published by Boosey and Hawkes (2007). The Kronos Quartet, with clarinetist David Krakauer, premiered her 40-minute Babylon, Our Own, commissioned for the 10th anniversary season of the Clarice Smith Performing Arts Center at the University of Maryland in College Park, Maryland, in September 2011. In her more developed orchestral work Orbits (2002), Vrebalov uses overlapping densities of sonorities and rhythmic proportions such as the Fibonacci series to portray her idiosyncratic post-modern conception of musica universalis. Her music for the ballet The Widow’s Broom (2004) based on Chris Van Allsburg’s book has been performed on Halloween by the Festival Ballet Providence.

She has received commissions from Kronos Quartet, Carnegie Hall (co-commission), Barlow Endowment, Festival Ballet Providence, Merkin Concert Hall Zoom Series. Vrebalov is also a co-founder of South Oxford Six, a composers’ collective in New York.

In October 2011 her 2-act opera Mileva, on a libretto by Vida Ognjenović based on her play, was premiered at the Serbian National Theater in Novi Sad, with a repeat performance at the Sava Center in Belgrade as part of the Belgrade Music Festival (BEMUS). The opera was commissioned to mark the 150th anniversary of the Serbian National Theater. The scenario centers on the character of Mileva Marić, the Serbian physicist and mathematician who was Albert Einstein’s first wife.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1990./1998.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman – kompozicija
E-mail adresa: smiljana.vlajic@sbb.rs
Web adresa:

Rođena u Beogradu. Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisuje 1990. godine u klasi akademika Dušana Radića na odseku za kompoziciju. Magistarske studije na istom odseku završila u klasi  prof. Rajka Maksimovića. Godine 1998. počinje rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao asistent pripravnik. Trenutno je član katedre za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete i u zvanju vanrednog profesora predaje na predmetima Analiza muzičkog dela i Analiza savremene muzike na osnovnim i master studijama. U septembru 2012. postaje šef katedre a od decembra 2012. na poziciji prodekana za nastavu. Najznačajnija dela: simfonijske poeme – Opus1974. Alchemicum; Igra utrnule stvarnosti; performans Perun je samo nakratko zaspao; Gudački kvartet; Trio za obou, klarinet i fagot; i ostala dela za klavir, kamerne sastave, hor itd.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2006.
Broj indeksa: 66
Departman-odsek i smer: Muzička pedagogija
E-mail adresa: natasa.vasiljevic.88@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1997.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman, duvački odsek-flauta
E-mail adresa: marijaflute@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički – Etnomuzikologija
E-mail adresa: vasicoka@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: Upis:1992.; 1994.; 1998.; Zaposlenje: 1999.
Broj indeksa: 59/92; 59/94; PD-177
Departman-odsek i smer: Studije na Muzičkom departmanu: Opšta muzička pedagogija i solo pevanje
Zaposlena na Dramskom departmanu, smer- Gluma na srpskom i mađarskom jeziku
E-mail adresa: agowit@hotmail.com
Web adresa:

dr Agota Vitkai Kučera, vanr. prof. Akademije umetnosti Univerziteta u N. Sadu. Diplomirala na dva odseka: Odseku za opštu muzičku pedagogiju i Odseku za solo pevanje u klasi prof. mr Vere Kovač Vitkai (1997, 1998.). Magistarske studije završila na Akademiji 2002.g. u istoj klasi, a zvanje Mastera mužičkih umetnosti je stekla 2010. Doktorske studije završava 2013. godine na Interdisciplinarnim i mutidisciplinarnim studijama i istraživanjima u okviru  Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI).
Tokom školovanja i nakon stečenih diploma, bavi se korepeticijom (na orguljama i klaviru), pedagoškim radom, koncertnim i operskim pevanje. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja: Nagrada univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspeh 1997/98., Diploma za ostvarene rezultate u pedagoškom radu, stipendije Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije 2002. godine za postignuti uspeh i rad kao najuspešniji asistent itd. Sa velikim uspehom je nastupala širom bivše Jugoslavije i inostranstvu (Francuska, Švajcarska, Mađarska, Grčka, Rumunija, Nemačka, Moldavija, Italija  itd.).
Na repertoaru su dela starih majstora, oratorijumi, solo pesme (klasičara, romantičara, domaćih i stranih autora), operske arije kao i uloga „Adine“ iz Donicetijeve opere Ljubavni napitak, uloga Đilde iz Verdijeve opere Rigoleto, uloga „Rozine“ iz Rosinijeve opere Seviljski berberin, sopranska deonica Mocartovog Revijema, uloga „Adele“ iz Štrausove operete Slepi miš.
Od 2004. voditelj seminara za pedagoge dramske i recitatorske sekcije i dirigente horova u organizaciji Zavoda za kulturu Vojvodine.
Od 2006. voditelj Umetničke sekcije i Član stručnog žirija VMTDK (Vojvođanske mađarske naučne konferencije studenata) u organizaciji Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih mađara.
2010.– мentor VMTDK – umetničke sekcije; VMTDK u organizaciji Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih mađara.
Od 2012. je angažovana za predavača na Departmanu Dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Beogradu, predmetu Tehnika glasa.
Voditelj seminara vokalne tehnike u profesionalnim pozorištima i pozorišnim trupama.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2008.
Broj indeksa: 173/2008
Departman-odsek i smer: Dramski/Snimanje i dizajn zvuka
E-mail adresa: office@mrvproduction.com
Web adresa: www.mrvproduction.com

Završio srednju Elektotehničku školu „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, smer Radio i TV tehničar 1990. godine. Od 1992. do 2007. godine je radio na poslovima ton majstora u RTV Novi Sad u studijskoj i mobilnoj tehnici. Osnovao firmu MrV production koja se bavi prizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa. Apsolvent je Akademije umetnosti u Novom Sadu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2007.
Broj indeksa: 68/07
Departman-odsek i smer: Departman muzičke umetnosti
E-mail adresa: sanja.vojnov@fondmt.rs
Web adresa:

Z

ŽGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2004.
Broj indeksa: 106/2004, M-40/09
Departman-odsek i smer: Likovni-Grafika
E-mail adresa: soanje@hotmail.com
Web adresa: www.sanjazigic.blogspot.com

Sanja Žigić je rođena 1985. godine u Kikindi. Diplomirala je 2009. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za grafiku u klasi profesora Zvonka Tilića i stekla zvanje diplomirani grafičar i profesor likovne kulture. Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta, Fonda za mlade talente Republike Srbije. Master studije na odseku grafika završila 2011. godine u klasi profesora Zvonka Tilića i stekla zvanje Master likovni umetnik. Bila je mentor na IV Grafičkoj koloniji „Sofija“ u Bogdancima – Makedonija. Živi u Novom Sadu, gde je priredila nekoliko samostalnih i učestvovala na više kolektivnih izložbi. Član je SULUV-a, ULUS-a i udruženja Široka staza.

Pages:«123

Alumni

Cilj Alumni udruženja Akademije umetnosti u Novom Sadu je da povezuje i okuplja nekadašnje i sadašnje studente i nastavnike, i sve one koji učestvuju ili su učestvovali u radu i aktivnostima Akademije umetnosti, sa željom da se veze sačuvaju, stvaraju, jačaju i razvijaju.

Lista članova po abecedi

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž